Muziekvereniging
Agenda
Opleidingen

Als vereniging is de Bazuin natuurlijk steeds bezig met het werven van nieuwe leden. Dus speel je een instrument of lijkt het je leuk een instrument te bespelen? De Bazuin heeft voor jou iedereen een perfecte opleiding. Neem contact met ons op of kijk eens op onze opleiding pagina.

Word DONATEUR!

Muziek hangt in de lucht en dat moet zo blijven! Word donateur van muziekvereniging De Bazuin.

Klik hier om donateur te worden.

Sponsorkliks


Klik op bovenstaande logo en sponsor DE Bazuin. Doe uw internetaankopen via deze link. Het kost u niets en het levert ons een kleine provisie op.

Vrienden van De Bazuin

De vrienden van de Bazuin is een groep vrijwilligers die zich vooral bezighoud met het organiseren van acties voor De Bazuin. Wilt u meer informatie over de vrienden van de Bazuin ontvangen of wilt u zich bij de vrienden van de Bazuin aanmelden? neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring (AVG)

Verklaring.

Muziekvereniging De Bazuin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Muziekvereniging De Bazuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging De Bazuin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens leden.

Persoonsgegevens van leden worden door Muziekvereniging De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Het voeren van de ledenadministratie;
 • Contributie inning;
 • Communicatie en/of uitnodigingen t.b.v. ledenvergadering;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN;
 • E-mailadres;
 • Lid sinds

Het lidmaatschap is leeftijdsafhankelijk door de verschillende tarieven die gehanteerd worden voor de contributie. Hiervoor is de geboortedatum relevant om op te nemen in de lidmaatschapsovereenkomst.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna wordt het gearchiveerd..

 

Verwerking van persoonsgegevens dirigenten.

Persoonsgegevens van dirigenten worden door Muziekvereniging De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Betaling van salaris
 • Communicatie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het contract;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer;
 • IBAN;
 • BSN;
 • E-mailadres;
 • Aangesteld sinds

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna wordt het gearchiveerd.

 

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs.

Persoonsgegevens van donateurs worden door Muziekvereniging De Bazuin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Inning van donateursgelden;
 • Informatieverstrekking in de vorm van verenigingsblad De Bazuinparade.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Donateursovereenkomst,

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging De Bazuin de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW gegevens;
 • IBAN;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging De Bazuin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur.

 

Verstrekking aan derden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Binnen de EU Binnen de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn.

Muziekvereniging De Bazuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Muziekvereniging De Bazuin van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen.

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Muziekvereniging De Bazuin
p/a Boekweitakker 14a
7761 RB Schoonebeek
secretarisdebazuin@hotmail.nl

Neem contact op